آغاز بازسازی آزمایشگاہ بیمارستان کودکان بھرامی از یکشنبه 6 دی ماہ از 10 صبح تا 4 بعد از ظھر

آغاز بازسازی آزمایشگاہ کودکان بھرامی از یکشنبہ 6 دی ماہ از 10 صبح تا 4 بعد از ظھر
لباس کار فراموش نشه
اطلاعات بیشتر: 09196233723 نسرین پور