اتمام بازسازی مرکز نگهداری کودکان کار یاسر

اتمام بازسازی مرکز نگهداری کودکان کار یاسر به همت داوطلبین کودکان فرشته‌اند. جایی را سراغ دارید که مربوط به نگهداری کودکان باشد و نیازمند بازسازی باشد؟
اطلاع دهید: ۰۹۳۵۴۲۰۲۰۶۰

دستتان زد نقش نو بر قلب این دیوارها
کار نیکی که نشانده خنده بر رخسارها
همت والایتان چندین حماسه آفرید
کاخ آبادی شد از همت همه آوارها
وقتتان را که به دنیا برترین سرمایه است
وقف کار خیر کردید ای همه غمخوارها
فاش میگویم که پاداش و جزای کارتان
صد برابر می‌شود از خنده‌ی بیمارها
#حسن براتی