برگزاری بازارچه خیریه به نفع کودکان مبتلا و مناطق محروم