تور کودکان بخش دیالیز بیمارستان بهرامی در باغ گیاه شناسی