بازسازی مرکز توان بخشی و نگهداری شبانه روزی معلولین ذهنی دختران بالای ۱۴ سال