بازسازی مرکز نگهداری معلولین مهرآوران توسط داوطلبین همدان