برنامه اجرایی در بیمارستان بوعلی توسط داوطلبین ساری