برنامه اجرایی

تاریخ رویداد: ۲۰ مهر ۱۳۹۸

محل برگزاری: بیمارستان بهرامی