برگزاری جشن عیادت توسط داوطلبین ساری در بیمارستان بوعلی