تجلیل از خیریه کودکان فرشته اند

تجلیل از خیریه کودکان فرشته اند در دومین ھمایش ملی تجلیل از برگزیدگان حوزه ی مسئولیت های اجتماعی (شهروندان، سازمان های مردم نھاد و شرکت ها)