تولد و جشن عیادت در بخش ھای بیمارستان کودکان بھرامی

تولد و جشن عیادت در بخش ھای بیمارستان کودکان بھرامی با حضور کلاہ قرمزی، استاد محمد خجسته، سرکار خانم محبتی و ھنرمند امیر زریوند
با تشکر از ھمراھان ھمیشگی