جشن بادبادک های کودکان فرشته اند در کوره های آجر پزی