جشن شب یلدا در بیمارستان کودکان بھرامی

با تشکر از حضور جناب استاد خلج و سرکار خانم پازوکی و ھمراھان ھمیشگی خیریه کودکان فرشته

اند