جشن عیادت در بیمارستان بوعلی ساری و بیمارستان بهرامی