جشن عیادت در یمارستان بوعلی ساری، بیمارستان علی اصغر و بیمارستان کودکان بهرامی