جشن نیمه شعبان در ۵ بیمارستان و یک مرکز معلولین ذهنی