حضور خیریه کودکان فرشته اند در نخستین همایش مجمع سلامت استان تهران