راه اندازی کتابخانه در طبقات بیمارستان کودکان بھرامی