صرف افطار و مراسم احیا به رسم هر سال در بیمارستان کودکان بهرامی