عکاسی از چهره کودکان بیمار ممنوع

کمی درد و دل کنیم… مدتی زیادی هست که خانواده کودکان فرشته اند خواهش می کند از خیرین و دوستان خوبش در خیریه ها چهره کودکان نیازمند و بیمار را پخش نکنیم. اما منظور این نیست از کارهای خیریه مستند سازی نشود و کار خیر را پخش نکنیم و ترویج ندهیم.