لحظه به لحظه در روز اول بازارچه خیریه کودکان فرشته اند-قسمت سوم