لحظه به لحظه در روز دوم بازارچه خیریه کودکان فرشته اند-قسمت اول