هر هفته برای لبخند فرشته ها گرد هم می آییم

اینجا ایران است…بیمارستان های کودکان… هر هفته برای لبخند فرشته ها گرد هم می آییم…