پخت حلیم خیریه کودکان فرشته اند

گروه خیریه کودکان فرشته اند محرم ۹۳ در بیمارستان بهرامی حلیم پختند.