چیدن سفره هفت سین در بخش های بیمارستان کودکان بهرامی