برگزاري بازارچه براي معرفي خيريه در دانشگاه علوم پزشكي همدان