برگزاری بازارچه خیریه در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران