توزیع لباس و پخش ۱۳۰۰ غذا توسط داوطلبان

توزیع لباس و پخش ۱۳۰۰ غذا بین افراد بی سرپناه توسط داوطلبین