The biggest season gathering of Iran Blood Donation “ Red present “

header

بزرگترین گردهمایی فصلی انتقال خون ایران در روز پنجشنبه هشتم مهرماه با نام همایش «هدیه سرخ» توسط گروه‌های رادمان، سلول طلایی، فرشته‌های زمینی، کودکان فرشته‌اند، آتنا و مشارکت پرشور تهرانی‌ها برگزار شد. هدف از برگزاری این طرح قدمی بزرگ برای نجات بیماران نیازمند فرآورده‌های خونی (پلاکت و سلول بنیادی و…) است.