جشن میلاد امام علی (ع) در بخش اطفال تعدادی از بیمارستان ھای تھران و مناطق محروم