توزیع لباس و پخش ۱۳۰۰ غذا بین افراد بی سرپناه توسط داوطلبین