اجرای برنامه سال نو برای فرشته‌ها توسط داوطلبین در ۱۰ مرکز کودکان بیمار، بدسرپرست، بی سرپرست و معلولین