بازی درمانی و تحویل لوازم تحصیلی به کودکان منطقه مرزی جنوب کشور با همت شما عزیزان