اردوی جهادی بازی درمانی برای کودکان منطقه زلزله زده کرمانشاه توسط داوطلبین خیریه