لیست امتیازات داوطلبین تهران سال ۹۹

wdt_ID نام داوطلب امتیاز داوطلب
1 صابر رهبر 76
2 حدیثه صادقی  46
3 سینا زین الدین 35
4 محمد سینا کاظمی 33
5 پریسا مقصودی 31
6 مصطفی ابطحی 27
7 آتنا نجفی 26
8 مهشاد مجد  26
9 نوید عابدین 24
10 عسل همایونی 23