لیست امتیازات داوطلبین ساری سال ۹۹

wdt_ID نام داوطلب امتیاز داوطلب
1 تکتم آبادیان 28
2 امیرحسین علیزاده 28
3 میلاد بیاری 27
4 راویس ملکشاه 25
5 ملیکه کاظمی 24
6 علی اسعدی 18
7 مهتاب کرمی 16
8 سید علی مظلومی 13
9 محمد امین جمشیدی 13
10 گلدیس یوسفیان 12