لیست امتیازات داوطلبین تلنگ سال ۹۹

wdt_ID نام داوطلب امتیاز داوطلب
1 عمران بالال 30
2 رخسانه درج دهقان 23
3 وسیم حوت 19
4 فاطمه درخور 16
5 حسن هوت 16
6 عبدالمالک ترنجیده 15
7 ماجد درخور 14
8 عبدالعزیز جدگال 14
9 جمشید امامی فر 13
10 پریسا تباوار 11