لیست امتیازات داوطلبین ارومیه سال ۹۹

wdt_ID نام داوطلب امتیاز داوطلب
1 نسا علیزاده 28
2 عرفان مناف زاده 22
3 ارشیا شانه چیان 20
4 دانا احمدی 19
5 اسما اصغری 17
6 علی صباحی 16
7 فاطمه میرزایی 16
8 نگین رشیدی 13
9 اسما اصولی 11
10 فائزه کوروش 10