لیست امتیازات داوطلبین همدان سال ۹۹

داوطلبین همدان 
عرفان جیهونی۱۱
ریحانه صالح۱۰
متین نافعیان۵
نفیسه متقی۵
سارا کانونی ثابت۵
نگین احمدی۵
عرفان امیریان۵
زهرا احمدی۵
امیرحسین مالمیر۳
غزال ساجدی۲