لیست امتیازات داوطلبین کرمانشاه سال ۹۹

داوطلبین کرمانشاه 
رضا یاقوتی۱۱
میلاد یوسفوند۸
میعاد محمدی۸
زینب پژوهنده۳
زینب پیری۱