لیست امتیازات داوطلبین سنندج سال ۹۹

داوطلبین سنندج 
علی عباسی۹
سیما امان اللهی۷
یاسمن قریشی۶
نرگس احمدی۵
مینا فیض۵
دانیال سلطانیان۴
چیا رمضانی۴
ژوان شجاعی۴
رضوان حیدریان۴
مائده الهی۴
ندا رحمانی۴
مریم امینی۳
مدیا سلیمان بیگی۲
امیر جهانی۲
کیمیا نظری۲
مبین شیرزادی۲
ثمین جولای ثانی۱
پدرام عزیزپور۱
مائده سوری۱
عفیفه فلاحی۱