لیست امتیازات داوطلبین تلنگ سال 99

داوطلبین تلنگ  
وسیم حوت 18
عمران بالار 14
عبدالمالک ترنجیده 14
رخسانه درج دهقان 14
حسن هوت 14
ماجد درخور 13
عبدالعزیز جدگال 13
جمشید امامی فر 13
فاغطمه درخور 9
زهرا بلوچ دین محمد 9
زهرا بلوچ رسول بخش 7
زهرا بلوچ حسن 7
ندا جدگال 6
مریم درج دهقان 6
لکی درج دهقان 6
فرنگیز تباوار 6
طیبه بالار 6
زهرا امیری 6
روز خاتون درخور 6
حنیفه بلوچ 6
پریسا تباوار 6
بشرا دهقانی 6