لیست امتیازات داوطلبین تلنگ سال ۹۹

عمران بالار ۲۴
وسیم حوت ۱۹
رخسانه درج دهقان ۱۹
عبدالعزیز جدگال ۱۸
عبدالمالک ترنجیده ۱۵
حسن هوت ۱۵
ماجد درخور ۱۴
جمشید امامی فر ۱۳
فاطمه درخور ۱۲
زهرا بلوچ دین محمد ۹
پریسا تباوار ۹
زهرا بلوچ حسن ۷
زهرا بلوچ رسول بخش ۷
ندا جدگال ۷
زهرا امیری ۶
حنیفه بلوچ ۶
لکی درج دهقان ۶
مریم درج دهقان ۶
فرنگیز تباوار ۶
بشرا دهقانی ۶
طیبه بالار ۶
روز خاتون درخور ۶
جواد خدیر ۳
مهسا تباوار ۳
علیرضا ترنجیده ۱
عزیز ترنج ۱
نصیر بحکم ۱