پخش خبر شبکه پنج سیما درباره پروژه ملی روکش سرم

خیریه را در راستای حمایت مالی برای پروژه روکش سرم و نشر این اعلام نیاز یاری کنید.