تحویل لوازم تحریر، معاینه پزشک و آموزش بازی به کودکان در منطقه محروم جنوب شرقی کشور