اتمام بازسازی مرکز نگهداری کودکان کار یاسر به همت داوطلبین کودکان فرشته‌اند. جایی را سراغ دارید که مربوط به نگهداری کودکان باشد و نیازمند بازسازی باشد؟ اطلاع دهید: 09354202060 دستتان زد نقش نو بر قلب این دیوارها کار نیکی که نشانده خنده بر رخسارها همت والایتان چندین حماسه آفرید کاخ آبادی شد از همت همه آوارها وقتتان را که به دنیا برترین سرمایه است وقف کار خیر کردید ای همه غمخوارها فاش میگویم که پاداش و جزای کارتان صد برابر می‌شود از خنده‌ی بیمارها #حسن براتی