اینجا اتاق رادیولوژی بیمارستان کودکان بهرامی است نه هیچ کشور دیگری.با کمترین هزینه و ایده گروه کودکان فرشته اند.