تجلیل از خیریه کودکان فرشته اند در دومین ھمایش ملی تجلیل از برگزیدگان حوزه ی مسئولیت های اجتماعی (شهروندان، سازمان های مردم نھاد و شرکت ها)
[iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/vOCau/vt/frame" allowfullscreen="allowfullscreen" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"]