با تشکر از حضور جناب استاد خلج و سرکار خانم پازوکی و ھمراھان ھمیشگی خیریه کودکان فرشته اند