جشن عیادت در بیمارستان کودکان بهرامی با اجرای خاله قاصدک و تیم کودکان فرشته اند.