جشن عیادت ھفتگی در بیمارستان کودکان بھرامی با ھمراھی موسسه خیریه سیب سرخ. با تشکر از ھمراھان ھمیشگی.